Zinnechies in’t Rezoords

‘t Rezoorse Dialect.

Zij die de Nederlandse taal goed uitspreken zullen smartelijk getroffen worden door het dialect wat in Rezoord gesproken wordt. De verandering van klank die de klinkers en mede klinkers ondergaan doen pijnlijk aan in de oren van hen die de Nederlandse taal goed beheersen. Het taal gebruik in Rezoord verschild niet veel van wat elders in de Zwijndrechtse Waard gesproken wordt. De invloed die de streektaal ondergaat door de vestiging van stedelingen ook in dit dorp, zullen het plaatselijk spraakgebruik tot nul reduceren. Deze lijst van Rezoordse uitdrukkingen en gezegden en zinnetjes in het dagelijks taalgebruik is vanzelf sprekend niet volledig. Hopelijk kan men over honderd jaar nog zeggen, ‘zo sprak men in Rezoord, Anno. 1900.

Voor het lidwoord, ‘een’ wordt ‘un’ gebruikt, omdat anders bij een verlaagde ‘êê’ klank een telwoord gelezen wordt.
De ‘a’ veranderd in de ‘a’ van hak, ‘ä’ de dubbele ‘oo’ heeft een minder lage klank als enkel ‘o’, het leesteken: ‘ôô’; en ‘ô’ van hok
Het voorzetsel, ‘naar’ wordt ‘naer’ ,is gelijk aan de middel Nederlandse taal als b.v. bestevaer.
Maken wordt moaken en de ‘ij’ en ‘ei’ worden als ‘ai’ uigesproken.
Waar geen leesteken als klankverlager wordt aangegeven leze men de normale uitgesproken letter klank

Dear Sting un hêêle hôôge boomdaar stond een hele hoge boom
Dat hek nie eeder geziendat heb ik niet eerder gezien
Da sel de laeste keer motte zijndat zal de laatste keer moeten zijn
‘k hebbie gewaerschauwdik heb je gewaarschuwd
Akker gewêêst binals ik er geweest ben
Da ken beure hédat kan gebeuren hé
’t sellie maor gebeurehet zal je maar gebeuren
’t ken vrieze ’t ken dôôiehet kan vriezen het kan dooien
Dear hajje wellis eeder mee kenne kommedaar had je wel eens eerder mee kunnen komen
Dat hek gêênêêns gedaondat heb ik geen eens gedaan
Hejje dat gunterwijt ôk gezienheb je dat ginds ook gezien
Kojjet sien, kejjet sienkon je het zien, kan jet het zien
Zôô vet as baggerdie is behoorlijk dik
Das wel hêêl kort bijdat is wel heel dicht bij
Is tat kotter bij dan?is dat dichter bij dan?
Wa tister a de handwat is er aan de hand
Lôôpie trouwes nog mit  zijn of is’t afheb je nog verkering met hem of is het uit
Zôô maeger as een latheel erg mager
‘k hè veul juk op m’n kopik heb veel jeuk op mijn hoofd
Hebbie last van bêêsies thanheb je last van hoofdluis dan
Ik kent wel snappe:ik kan het wel begrijpen.
Nêêm deus maerneem deze maar
Da sie je noggalisdat zie je nog al eens
Das best veuldat is best veel
Da kom noggalis voordat komt nog al eens voor
Mojje hieris kijkemoet je hier eens kijken
ze motte uitkijkeze moeten uitkijken
’t lijk stong bove aerdehet lijk stond boven aarde
ze waerre weze visseze waren wezen vissen
ik dog dak gek wierik dacht dat ik gek werd
ze stong voor de geutstêênze stond voor de aanrecht, (gootsteen)
dat hek pas geleje nog gedaendat heb ik kort geleden nog gedaan
gooi maer in’t geutgatgooi maar in de afvoer van de spoelbak
hij kliste over dun daikhij holde over de dijk
ze scharrelde met ’tn geschaije ventze vrijde met een gescheiden man
’t jônchie zun billegies zijn nog nathet is nog een heel jonge knulletje
‘k hè juk op m’n rikik heb jeuk op mijn rug
hij kreeg un pak slaeghij kreeg een pak slaag
hut waeter mesienhet stoomgemaal
un hôôge kaeen hoge kade  
van wies bai jai dr êênvan wie ben jij er een
is’t hôôg water in’t durpje broek is te kort
das oozo mooidat is heel mooi
mojje gunterwijd is kijkemoet je ginds is zien
graeg of in’t gehêêl niegraag of in het geheel niet
je zel je nog te borste eteje zal je nog te vol eten
zit nie zôô te schrokkezit niet zo inhalig te eten
op hut knainewaigieop het konijnenweitje
‘t Aggerambachthet Achterambacht
de raepen zij gaerNu is het genoeg geweest
ze stonge te gaepe (ze stinge te gaepen)ze stonden te gapen
we zijn weze bãjewij zijn wezen baden
ut drôôgrekrek voor het drogen van textiel
de straet is geteerdde straat is geasfalteerd
me sundase goedzondagse kleren
ze hebbe gebejeze hebben gebeden
un plannegie bedochteen plannetje bedacht
hij was kort angebongenhij was snel kwaad
ze stong te kwaekeze stond luid te spreken
ze staon memmekaor te klesseze staan met elkaar te praten
un zwak gestellegieeen zwak gestel
dat mot glijkop stel en sprong
wat is’t laeste woord?wat is het laatste woord. b/h. Bijbel lezen
het ijzer smeje ast hêêt ishet ijzer smeden als het heet is
ze lagge te potlooijeze lagen te vrijen
mojje is effe hôôremoet je eens even luisteren
wacht un hortiewacht een poosje
het hong an un spijkerhet hing aan een spijker
de man van het dooije fonsde man van de begrafenis verzekering
allemul hôôge hoejeallemaal hoge hoeden
ga rije met zussiesga rijden met je zusje
de aerrepels waerre vrot slechtde aardappelen waren erg slecht
je mot meer dut opje moet meer deze kant uit
wacht ’tis passies! (wacht un poóssie)wacht eens even! (poosje)
mojje die mezikke zien dãnsezie je die muggen dansen
zôô mak as un lammegiezo mak als een lammetje
’tis tijd om de gait te mellekehet is tijd om de geit te melken
’tis gunne kant ophet is daarheen
’tis gunne kant dut ophet is van daar naar hier
aepeneutjesapennootjes
un stukkie kaeseen stukje kaas
‘t waofel ijzerhet wafel ijzer
Suntereklaos aevundSinterklaasavond
grââg of int gehêêl niegraag, of in’t geheel niet
un raisie naer Perijseen reisje naar Parijs
un toggie over ’t ailandeen tochtje over het eiland
mok ok nog effe kijke?moet ik ook even nog kijken
un billentikkerjacquet of jekker
de kattegezàsiede catechisatie
ôk een stukkie sukkelaiook een stukje chocolade
un aerdug prijsieeen aardig prijsje
niet zôô jakkeniet zo jachten / sta eens stil
hebbie ôk een naom bortie obbie deurheb je ook een naam bordje op je deur
un borregie papeen bordje pap
un kommegie soepeen kom soep
veger en blikstoffer en blik
effe hoassie reppieeven vlug doen
in de lôôterij speulein de loterij spelen
un môôi spullegieeen mooi stukje werk
mo je ôk un bietjiewil je ook een beetje
praotjes maokerpraatjes maker
’t maisie van TeunezeTeun zijn dochter
niet zo spêêteniet zo spetteren
un bonke slachtereen nood slachter, een rauwe werker
un klainighaidjeeen kleinigheidje
un rib uit me laifveel geld uit gegeven
tais is vrot slechthet ijs is erg slecht
gao je mee schaese raijeschaatsen rijden
schaemie aigeschaam je eigen
un vriemeltieeen heel klein beetje
un plaetjeeen plaatje
‘k wensie veul pluzierik wens je veel plezier
‘t huisieW.c / buiten het huis
We hebbe hier zwaere klaigrondwe hebben hier zware kleigrond
de staetebijbelde statenbijbel
verschaije mênseverschillende mensen
un dingechieeen dingetje
un toartieeen taartje
un paerdevaigeen paardenvijg, paardendrol
kijk naer je aigekijk naar jezelf
un hêêl zoogieeen hele partij / vis – aardappelen
Amborstugbronchitis
de vliegendeteringT.B.C.  
spiespookeen slechte eter / knoeier
uitgspogeuit gespuwd
meziek kurpsmuziek korps / fanfare
karkcente deeje in ‘t karke zakkiekerkgeld deed je in de collectezak
ik mos op gommelestiekik moest op gymnastiek
de bôôvemêêsterde hoofdonderwijzer
kraik un kwartie? (kwarregie?)krijg ik een kwartje?
jaot van aigusja natuurlijk
bejje morrege thuisben je morgen thuis
gaje ôk an’t hailigaevondmaelga jij ook aan het heilig avondmaal
knijnevlêês mot besturreve  konijnenvlees moet besterven I iets langer laten staan
wat un flêêmertwat een mooi prater
wat hewwe ze je angebôôijewat hebben ze je aangeboden
wat henze je gebôôijewat hebben ze je geboden
wa bejje jij een schrêêwlillukwat ben jij een schreeuwlelijk
ik heb gallege an m’n broekik heb bretels aan mijn broek
un tôôntje laegereen toontje lager
‘k hebbie nie geroepeik heb je niet geroepen
hai stonk as un bonzumhij stonk als een bunzing
gaoje mee bôôschappe hoalega je mee boodschappen doen
hoasjie reppiehaasje repje / in allerijl
swinters legter un flenelle laeke op bed’s winters ligt er een flanel laken op bed
das un schaitlaisterdat is een lafaard
ut grind rijvehet grind aanharken
in waffer bus mommein welke bus moeten wij
un bollechie woleen kluwen wol
draaie ’t wurveltie omdraai de houten deur knop om
wat is tat un blaeskoakwat is dat een opschepper
ik mot nog in tailtieik moet nog in bad
ik heb ze weggejogeik heb ze weg gejaagd
daer ben ik harstikke grôôs meedat ben ik heel trots op
bel jaot johwel ja joh
das un pietepeuterug klussiedat is een nietig, klein karweitje
hai zag de lucht an voor un korst kaeshij was duizelig
‘k heb t’r zaggies an genog vanik ben het zo langzamerhand zat
Je mangelen knippeje amandelen knippen
Un kwaoie bêêneen zeer been
Hebbie nog wat los geldheb je nog wat klein geld
Da kenk evul doendat kan ik ook wel doen hoor
We gaon saampies naer de martwe gaan samen naar de markt
‘k hettie aningwaoge achter de auto gehangeik heb de aanhangwagen achter de auto gehangen
D’r ister gêên êên die da kener is er niet één die dat kan
Dat mojje ôk mar kennedat moet je ook maar kunnen
Ik ga je vurbijik ga je voorbij
Das te êênugste die da kendat is de enige die dat kan
Wa dochiewat dacht je
Ik ga tr weer van deur hoorik ga weer verder