RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Nieuwejaars Heil en zegen Wensch, van Bastiaan Nugteren Pzn. 1848

Nieuwejaars Heil – en zegen Wensch

                 

Waarde oom en moei!

 

Uit achting en uit liefde, kom ik op dezen dag.

Dien Gij door ‘s Heeren goedheid gezond beleven mag.

Met heilwensch en met bede dat onze goede God,

Dit jaar U weer zal schenken, des levens zoetst genot.

Dat wederom dit jaartje, voor u gelukkig zij;

Dat voorspoed, heil en vreugde en Zegen U verblij’

En uwe schreden volge, waar gij uw ook bevindt.

Tot vreugde van ons allen, door wien gij wordt bemind.

Smaakt ’s Hemels rijksten zegen, met een tevreden hart.

Een lange reeks van jaren, behoed voor ramp en smart.

God zij uw Steun, uw leidsman, uw eeuwig zalig lot!

Dit wensch ik u van harte, dit schenk de goede God.

          Rijsoord den 1 Januarij 1848                    

UEds. Dwdienr. En Neef Bastiaan Nugteren Pzn.