RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

‘t Rezoorse Dialect.

 

 

Zij die de Nederlandse taal goed uitspreken zullen smartelijk getroffen worden door het dialect wat in Rezoord gesproken wordt. De verandering van klank die de klinkers en mede klinkers ondergaan doen pijnlijk aan in de oren van hen die de Nederlandse taal goed beheersen. Het taal gebruik in Rezoord verschild niet veel van wat elders in de Zwijndrechtse Waard gesproken wordt. De invloed die de streektaal ondergaat door de vestiging van stedelingen ook in dit dorp, zullen het plaatselijk spraakgebruik tot nul reduceren. Deze lijst van Rezoordse uitdrukkingen en gezegden en zinnetjes in het dagelijks taalgebruik is vanzelf sprekend niet volledig. Hopelijk kan men over honderd jaar nog zeggen, 'zo sprak men in Rezoord, Anno. 1900.

 

Voor het lidwoord, 'een' wordt 'un' gebruikt, omdat anders bij een verlaagde 'êê' klank een telwoord gelezen wordt.

 

De 'a' veranderd in de 'a' van hak, 'ä' de dubbele 'oo' heeft een minder lage klank als enkel 'o', het leesteken: 'ôô'; en 'ô' van hok

 

Het voorzetsel, 'naar' wordt 'naer' ,is gelijk aan de middel Nederlandse taal als b.v. bestevaer.

 

Maken wordt moaken en de 'ij' en 'ei' worden als 'ai' uigesproken.

 

Waar geen leesteken als klankverlager wordt aangegeven leze men de normale uitgesproken letter klank

 

Dear Sting un hêêle hôôge boom daar stond een hele hoge boom
Dat hek nie eeder gezien dat heb ik niet eerder gezien
Da sel de laeste keer motte zijn dat zal de laatste keer moeten zijn
‘k hebbie gewaerschauwd ik heb je gewaarschuwd
Akker gewêêst bin als ik er geweest ben
Da ken beure hé dat kan gebeuren hé
’t sellie maor gebeure het zal je maar gebeuren
’t ken vrieze ’t ken dôôie het kan vriezen het kan dooien
Dear hajje wellis eeder mee kenne komme daar had je wel eens eerder mee kunnen komen
Dat hek gêênêêns gedaon dat heb ik geen eens gedaan
Hejje dat gunterwijt ôk gezien heb je dat ginds ook gezien
Kojjet sien, kejjet sien kon je het zien, kan jet het zien
Zôô vet as bagger die is behoorlijk dik
Das wel hêêl kort bij dat is wel heel dicht bij
Is tat kotter bij dan? is dat dichter bij dan?
Wa tister a de hand wat is er aan de hand
Lôôpie trouwes nog mit  zijn of is’t af heb je nog verkering met hem of is het uit
Zôô maeger as een lat heel erg mager
‘k hè veul juk op m’n kop ik heb veel jeuk op mijn hoofd
Hebbie last van bêêsies than heb je last van hoofdluis dan
Ik kent wel snappe: ik kan het wel begrijpen.
Nêêm deus maer neem deze maar
Da sie je noggalis dat zie je nog al eens
Das best veul dat is best veel
Da kom noggalis voor dat komt nog al eens voor
Mojje hieris kijke moet je hier eens kijken
ze motte uitkijke ze moeten uitkijken
't lijk stong bove aerde het lijk stond boven aarde
ze waerre weze visse ze waren wezen vissen
ik dog dak gek wier ik dacht dat ik gek werd
ze stong voor de geutstêên ze stond voor de aanrecht, (gootsteen)
dat hek pas geleje nog gedaen dat heb ik kort geleden nog gedaan
gooi maer in’t geutgat gooi maar in de afvoer van de spoelbak
hij kliste over dun daik hij holde over de dijk
ze scharrelde met 'tn geschaije vent ze vrijde met een gescheiden man
't jônchie zun billegies zijn nog nat het is nog een heel jonge knulletje
‘k hè juk op m'n rik ik heb jeuk op mijn rug
hij kreeg un pak slaeg hij kreeg een pak slaag
hut waeter mesien het stoomgemaal
un hôôge ka een hoge kade  
van wies bai jai dr êên van wie ben jij er een
is’t hôôg water in’t durp je broek is te kort
das oozo mooi dat is heel mooi
mojje gunterwijd is kijke moet je ginds is zien
graeg of in’t gehêêl nie graag of in het geheel niet
je zel je nog te borste ete je zal je nog te vol eten
zit nie zôô te schrokke zit niet zo inhalig te eten
op hut knainewaigie op het konijnenweitje
‘t Aggerambacht het Achterambacht
de raepen zij gaer Nu is het genoeg geweest
ze stonge te gaepe (ze stinge te gaepen) ze stonden te gapen
we zijn weze bãje wij zijn wezen baden
ut drôôgrek rek voor het drogen van textiel
de straet is geteerd de straat is geasfalteerd
me sundase goed zondagse kleren
ze hebbe gebeje ze hebben gebeden
un plannegie bedocht een plannetje bedacht
hij was kort angebongen hij was snel kwaad
ze stong te kwaeke ze stond luid te spreken
ze staon memmekaor te klesse ze staan met elkaar te praten
un zwak gestellegie een zwak gestel
dat mot glijk op stel en sprong
wat is't laeste woord? wat is het laatste woord. b/h. Bijbel lezen
het ijzer smeje ast hêêt is het ijzer smeden als het heet is
ze lagge te potlooije ze lagen te vrijen
mojje is effe hôôre moet je eens even luisteren
wacht un hortie wacht een poosje
het hong an un spijker het hing aan een spijker
de man van het dooije fons de man van de begrafenis verzekering
allemul hôôge hoeje allemaal hoge hoeden
ga rije met zussies ga rijden met je zusje
de aerrepels waerre vrot slecht de aardappelen waren erg slecht
je mot meer dut op je moet meer deze kant uit
wacht 'tis passies! (wacht un poóssie) wacht eens even! (poosje)
mojje die mezikke zien dãnse zie je die muggen dansen
zôô mak as un lammegie zo mak als een lammetje
'tis tijd om de gait te melleke het is tijd om de geit te melken
'tis gunne kant op het is daarheen
'tis gunne kant dut op het is van daar naar hier
aepeneutjes apennootjes
un stukkie kaes een stukje kaas
‘t waofel ijzer het wafel ijzer
Suntereklaos aevund Sinterklaasavond
grââg of int gehêêl nie graag, of in't geheel niet
un raisie naer Perijs een reisje naar Parijs
un toggie over 't ailand een tochtje over het eiland
mok ok nog effe kijke? moet ik ook even nog kijken
un billentikker jacquet of jekker
de kattegezàsie de catechisatie
ôk een stukkie sukkelai ook een stukje chocolade
un aerdug prijsie een aardig prijsje
niet zôô jakke niet zo jachten / sta eens stil
hebbie ôk een naom bortie obbie deur heb je ook een naam bordje op je deur
un borregie pap een bordje pap
un kommegie soep een kom soep
veger en blik stoffer en blik
effe hoassie reppie even vlug doen
in de lôôterij speule in de loterij spelen
un môôi spullegie een mooi stukje werk
mo je ôk un bietjie wil je ook een beetje
praotjes maoker praatjes maker
't maisie van Teuneze Teun zijn dochter
niet zo spêête niet zo spetteren
un bonke slachter een nood slachter, een rauwe werker
un klainighaidje een kleinigheidje
un rib uit me laif veel geld uit gegeven
tais is vrot slecht het ijs is erg slecht
gao je mee schaese raije schaatsen rijden
schaemie aige schaam je eigen
un vriemeltie een heel klein beetje
un plaetje een plaatje
‘k wensie veul pluzier ik wens je veel plezier
‘t huisie W.c / buiten het huis
We hebbe hier zwaere klaigrond we hebben hier zware kleigrond
de staetebijbel de statenbijbel
verschaije mênse verschillende mensen
un dingechie een dingetje
un toartie een taartje
un paerdevaig een paardenvijg, paardendrol
kijk naer je aige kijk naar jezelf
un hêêl zoogie een hele partij / vis - aardappelen
Amborstug bronchitis
de vliegendetering T.B.C.  
spiespook een slechte eter / knoeier
uitgspoge uit gespuwd
meziek kurps muziek korps / fanfare
karkcente deeje in ‘t karke zakkie kerkgeld deed je in de collectezak
ik mos op gommelestiek ik moest op gymnastiek
de bôôvemêêster de hoofdonderwijzer
kraik un kwartie? (kwarregie?) krijg ik een kwartje?
jaot van aigus ja natuurlijk
bejje morrege thuis ben je morgen thuis
gaje ôk an't hailigaevondmael ga jij ook aan het heilig avondmaal
knijnevlêês mot besturreve   konijnenvlees moet besterven I iets langer laten staan
wat un flêêmert wat een mooi prater
wat hewwe ze je angebôôije wat hebben ze je aangeboden
wat henze je gebôôije wat hebben ze je geboden
wa bejje jij een schrêêwlilluk wat ben jij een schreeuwlelijk
ik heb gallege an m’n broek ik heb bretels aan mijn broek
un tôôntje laeger een toontje lager
‘k hebbie nie geroepe ik heb je niet geroepen
hai stonk as un bonzum hij stonk als een bunzing
gaoje mee bôôschappe hoale ga je mee boodschappen doen
hoasjie reppie haasje repje / in allerijl
swinters legter un flenelle laeke op bed ’s winters ligt er een flanel laken op bed
das un schaitlaister dat is een lafaard
ut grind rijve het grind aanharken
in waffer bus momme in welke bus moeten wij
un bollechie wol een kluwen wol
draaie ’t wurveltie om draai de houten deur knop om
wat is tat un blaeskoak wat is dat een opschepper
ik mot nog in tailtie ik moet nog in bad
ik heb ze weggejoge ik heb ze weg gejaagd
daer ben ik harstikke grôôs mee dat ben ik heel trots op
bel jaot joh wel ja joh
das un pietepeuterug klussie dat is een nietig, klein karweitje
hai zag de lucht an voor un korst kaes hij was duizelig
‘k heb t’r zaggies an genog van ik ben het zo langzamerhand zat
Je mangelen knippe je amandelen knippen
Un kwaoie bêên een zeer been
Hebbie nog wat los geld heb je nog wat klein geld
Da kenk evul doen dat kan ik ook wel doen hoor
We gaon saampies naer de mart we gaan samen naar de markt
‘k hettie aningwaoge achter de auto gehange ik heb de aanhangwagen achter de auto gehangen
D’r ister gêên êên die da ken er is er niet één die dat kan
Dat mojje ôk mar kenne dat moet je ook maar kunnen
Ik ga je vurbij ik ga je voorbij
Das te êênugste die da ken dat is de enige die dat kan
Wa dochie wat dacht je
Ik ga tr weer van deur hoor ik ga weer verder