Privacy-verklaring

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy wetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op www.Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen onze website? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Lees hieronder alles over de privacywetgeving bij Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net.

Privacy statement en privacy beleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of  e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net gegevens?

Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

– Mensen die een bezoek aan de website gebracht hebben en vragen hebben of info materiaal beschikbaar willen stellen aan Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De beheerder van Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net. 

Waarvoor verwerkt Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net persoonsgegevens?

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of informatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van onze website. Wil je niet benaderd worden door de beheerder van deze website? Dan kun je dit aangeven door een email te sturen naar mail@rijsoord.nl. In de betreffende mail maak je bekend dat je wilt uitschrijven voor benadering.

Verwerkt Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

De beheerder van Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Tenzij de archiefwet of een andere wet van toepassing is, geld voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn.

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan worden de gegevens vernietigd. Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net kan de persoonsgegevens bewaren in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf je persoonsgegevens wijzigen middels het e-mail adres wat op de website vermeld is. De verwerker zal dan deze gegevens in het bestand muteren.

De persoonsgegevens worden niet met externe organisaties dan wel instanties gedeeld.

Privacy beleid

Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net heeft een privacy beleid. Een disclaimer hierover staat op onze website. In die disclaimer staat vermeldt dat Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net een privacy protocol heeft. Dit protocol staat op onze website. Het privacy protocol staat in begrijpelijke taal.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net van mij verwerkt?

Door contact op te nemen met de beheerder van de website kan je kenbaar maken en opvragen wat de status is van jou gegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen en of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net, kunt u terecht bij de beheerder van de website middels email: mail@rijsoord.nl

Berichten.

Om het Website gebruik van Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net zo makkelijk mogelijk te maken, kan je berichten sturen via het mailadres op de website. Denk hierbij aan een bevestiging van je informatie over een activiteit of een vraag of toe sturing van historisch materiaal.

Website/Privacyverklaring.

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik.

De gegevens die Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net ontvangt worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken.

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website. 

Toepasselijkheid.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Cookies.

De website www.Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals YouTube, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.  Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. 

Beveiliging.

Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links.

Op de websites Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net zijn een aantal links naar andere websites van verenigingen en organisaties te vinden. Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die verenigingen en organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net, dan kunt u deze richten tot de beheerder van de website Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net per e-mail: mail@rijsoord.nl

Inzage en correctie van gegevens.

Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek per e-mail richten aan ons. Zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring.

Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Rijsoord.nl-Rezoord.nl-Rijsoord.net adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-07-2018.

mail@rijsoord.nl