Oude weerspreuken i.v.m. planten en dieren

Veel noten op het harde hout, maakt de winter hard en koud.
Veul neutjies op ’t harde hout, maokt de winter hard en koud.

Als de tulp haar kelk sluit, blijft de regen niet lang uit.
As de tullep d’r kellek sluit, blijft de regen niet lang uit.

Sluit het klaverblad, regen  in het vat.
Sluit ’t kleverblad, regen in ’t vat. 

Houden de bomen hun bladeren lang, weest voor een strenge winter bang.
Houwe de bôôme d’r blaere lang, wees voor een strenge winter bang.

Als in Januari de muggen zwermen, moet ge in maart de oren warmen.
As in jannewaorie de meezikke dááñse, mo je in maert de ore warreme.

Stoot de mol in Januari, kijk van kou in mei niet raar. (zie je in januari veel molshopen, dan zal de winter  lang aanhouden)
Stôôt de mol in jannewaorie, kijk van kou in maai niet raor.  ( zieje in jannewaorie veul Molshôôpe, dan zel de winter lang anhouwe.)

Als de kat in Februari in de zon ligt, moet zij in maart weer achter ’t vuur.
As te kat in februwaorie in de zon legt, mosse in maert weer acher ’t vier/vuur. 

Zingt de leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht.
Zingt de lêêuwerik hôôg in de lucht, hee(r)lijk weer voorspelt/v’rspelt z’n vlucht.

Vliegen de zwaluwen laag, nadert een regenvlaag.
Vliege de zwaoluwe lêêg, naeder t’r een regenflors. 

Vliegen de zwaluwen hoog dan is het weer schoon en droog.
Vliege de zwaoluwe hôôg, dan is’t weer schôôn en drôôg.

Stekende vliegen, dat kan niet liegen, zij voorspellen regen allerwegen
Stekende mugge, dat ken niet liege, ze v’rspelle regen allerwege. 

Is ’s avonds de spin op de been, ’t zal regenen , ik wed tien om een.
Is ’s aeves een spinnekop op te bêên, ’t sel regene, ik wed tien om êên.

Zingt de vink in de morgenstond, zo hij zeker regen verkondt.
Zingt de vink in de margestond, zôô hij zeker regen verkondt.

De padden wijzen regen aan, zijn zij ’s avonds op de baan
De padde wijze regen an, binne ze ’s aeves op te bao(n). 

Als de hoenders kakelen lang en goed, zal ’t regenen in overvloed .
As te hoenders kaokele lang en goed, sel ’t regene in overvloed.

Verzamelen de kraaien in oktober, dan wordt het een koude winter.
Verzaomele de kraoie in oktober, dan wordt ’t een kouwe winter.

Regen is ook zeker te verwachten als katten veelvuldig in de schors van bomen krabben.
Regen is ok zeker te verwachte as katte dikkels/veul in de schors van bôôme klauwe.

Slakken op de wegen, voorspellen ons doorgaans regen .
Slakke op de wege, voorspelle ôôñs deurgaoñs/mêêst regen. 

Kikvorsgekwaak, regen in de maak .
Kikkergekwaek, regen in de maok. 

Aanhoudend hanengekraai in de vroege morgen, gaat ons mooi weer bezorgen.
Anhouwend haonegekraoi in de vroegen ochend, gaot ôôñs mooi weer bezurrege. 

De beste windmeter is de koe, hij staat altijd met zijn kont naar de wind toe.
De beste windmeter is de koe, hij staot altijd mì s’n kont naer de wind toe.

Vliegt de vleermuis ’s avonds rond, dat brengt mooi weer in de ochtend stond.
Vliegt de vleremuis ’s aeves rond, dat brengt mooi weer in d’n ochendstond.