L

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
laaidingeleidingen
lãen we, lãemutlaten we
laet, laetelaat, laten
laeterlater
lajeladen
lampie lichtglaasje bier
langpòòtersmug, mezik
lantèreslantarens
lappieskôôpmanlapjes koopman
lazzelazen lezen
lè me noulaat nou
lè me, lemmelaten we
leelag, leg, legt
lêêgleeg
lêêgelage
lêêgendijklagendijk
leerladder
lêêreleren
lêêsboekieleesboekje
leesdelas
lêêuwerikleeuwerik
leggeliggen
legtligt
lejjelagen
lekentlijkt
lèst, laest, laostlaatst
lèste, laeste, laostelaatste
lèt, laetlaat
lèter, laeterlater
lèteren, laeterelatere
levelawaai
levendighaidlevendigheid
lieliet
liep tieliep hij
lieverleegeleidelijk
lijkentlijkt
lijssielijstje
lillekelelijke
lillijklelijk
limenaojelimonade
linksomlinksaf
loerdenkeek uit
longs’tlangs het
lôônloon
lôôpelopen
lôôpendlopend
lôôpendelopende
lôôpie vies in ge gèteval je goed op
lôôppieloop je
lôôptloopt
loosloods
lorreboervoddenman
losjeerelogeren
luimensen, lieden
luiachtighaaidgemakzucht
lukket, luk’tlukt het
lullepraten
lussielust je