De Kikkersteeg

Een stukje geschiedenis van de Kikker of Kikkersteeg, uitgezocht door
W.J. de Zeeuw, in de jaren 70 van de vorige eeuw.

De geschiedenis van het huis Rijkstraatweg 65 te Rijsoord. Het huis is gebouwd in 1765, zoals de steen in de top van de voorgevel aangeeft. In het boek van J. Verheul Dzn “IJsselmonde, Ridderkerk en Barendrecht” komt een aardige tekening van de voorgevel voor op blz. 119 afbeelding no. 47 van ongeveer 1930. Op blz.121/122 schrijft hij: schuin tegenover het koffiehuis van den heer Boon ligt nog een aardig woonhuisje uit 1765, dat door zijn breeden symmetrischen voorgevel, past bij het pleintje waaraan het uitkomt. Op een kaartje van omstreeks 1700 – 1750 komt tegenover de herberg “t Huis van de Heer van Rijsoort” een rechthoekig stuk land voor, west van het schoolhuis, waarop aan de weg een huis staat “Erff en Wooningh van Van Driel“ In 1765 was Gerrit Ariense van ’t Zelfde de eigenaar.

Deze ambachtsheer had toestemming gegeven voor de nieuwbouw, omdat het een verbetering van het dorp was. Kort na de nieuwbouw spande de ambachtsheer, Mr Jan de Back een proces aan bij het Hof van Holland tegen Gerrit van ’t Zelfde, die ook eigenaar was van de Waalgrond over de Waalweg voor zijn perceel, waarop het huis stond. De stal van de herberg stond aan de Waal en was alleen te bereiken over de grond van, Van ’t Zelfde. Deze had altijd overpad verleend en als tegenprestatie kreeg hij van de kastelein vrijdom van tolgeld om over de brug te gaan, De ambachtsheer trok de tolvrijdom in, van ’t Zelfde nam dat niet en plaatste een hoop stenen op zijn terrein, zodat in en uitrijden uit de stal niet meer mogelijk was. Mr J. de Back ging toen procederen, maar omdat hij waarschijnlijk al gauw begreep, dat hij geen succes kon verwachten, stelde hij een schikking voor, die resulteerde in een overeenkomst, waarbij van ’t Zelfde weer vrijdom van tolgeld kreeg voor zichzelf en alle latere bewoners van het huis van 1765 en de Ambachtsheer kreeg weer vrije passage door de schuur. Het huis werd in 1765 gebouwd door Gerrit Ariense van ‘t Zelfde, gedoopt te Rijsoord 5 mei 1706, zodat hij 59 jaar was bij de bouw. Zelf heeft hij er waarschijnlijk niet gewoond, want reeds op 31augustus 1766 werd te Rijsoord het eerste kind gedoopt van zijn zoon Jacob en Lijsbeth Bastiaanse van Es van Charlois. In 1794 woonde dit echtpaar nog in dit huis met hun zoon Gerrit, gedoopt  te Rijsoord 17 april 1768, die 11 januari 1799 naar IJsselmonde gaat. Als op 18 september 1832 het kadaster word ingevoerd, blijkt de eigenaar te zijn Jacob van ‘t Zelfde, mogelijk nog dezelfde als de bovengenoemde, maar dan moet hij wel al erg oud zijn. Zijn eigendom bestond uit:

Perceel sectie A 103, groot 21.00 a
Perceel sectie A 104,     “    4.20 a
Samen25.20 a

Met perceel sectie A 100, groot      1.92 a
Toebehorende aan Leendert Nugteren Aartszoon ( het huis van de “Valsters” ),
vormden de 3 percelen het oorspronkelijke “ Erf en woning van Van Driel”
Voor 1840 gaan de percelen A 103 en 104 over aan Bastiaan van Gijn geboren te Klundert in 1803 of 1804, schoenmaker die op 30 april 1828 trouwt met Trijntje Schippers, dochter van Jacob (onderwijzer) en Cornelia van der Staaij. Trijntje trouwt na de dood van Van Gijn met Willem de Gidts, geboren te Asperen in 1818, op 16 oktober 1848. Zij scheiden in 1875.
Bastiaan van Gijn ging het perceel groot 25.20 a verdelen. Aan de kant van de school bouwde hij 8 woningen, die omstreeks 1905 verbrand zijn, Hendrik Stok kocht de ruïne en bouwde en met de oude stenen zijn huis. Oppervlakten 9.05 a.
De middenstrook groot 3.80 a. werd uitpad voor het achtergelegen land, Het achterste stukje groot 80 ca werd verkocht aan Jean Madebrieu, koperslager uit Tournaire, die het later verkocht aan Pieter van der Linden. Deze verkocht het weer aan Govert Elshout, getrouwd met Pietertje Valster, die al eigenaar was van het perceel A 100, het huis van de Valsters. Het huisje achter in de Kikker werd op 30 december 1908 door Dana Elshout, vrouw van Maarten Wilschut verkocht aan Adrianus Nugteren, kleermaker te Dordrecht.
Tenslotte werden er nog twee stukjes samen groot 210 ca verkocht aan Jacob Schippers, waarop nu het huis van Van Ooijen staat.

Van de oorspronkelijke oppervlakte groot:   25.20 a25.20 a
Was uitgegeven:
Voor 8 huizen  9.05 a
Voor het huisje achter 0.80 a
Voor het huisje van Van Ooijen 2.10 a
Overpad   3.80 a
Totaal15.75 a-15.75 a
Rest= 9.45 a
Trijntje Schippers behoudt zelf 0.60 a
De rest groot 8.85 a

Het resterende stukt groot 8.85 a, waarop het huis staat, verkoopt zij op 18 november 1886 aan Arie Poldervaart, vrachtrijder en kastelein, geboren te Oostvoorne 31 december 1840. Naar Rijsoord gekomen 14 mei 1862, waar hij trouwde met Jacoba van Gijn, dochter van Bastiaan en Trijntje Schippers, de verkoopster.

W.J. de Zeeuw                            Rijsoord
 
Bewerking door toevoeging van foto’s, door G van ’t Zelfde